Rimac Automobili svoju poziciju vode?eg high-tech proizvo?a?a potvr?uje i tr?i?nim plasmanom vi?enamjenskih modularnih baterijskih sustava. ?Izniman utjecaj na pro?irenje ponude proizvoda su uvjetovale izrazito pozitivne reakcije globalnog tr?i?ta koje ve? neko vrijeme zahtijeva ponudu i ovog proizvoda u zasebnom kontekstu. Naime, na tr?i?tu niti jedan proizvo?a? ne nudi rje?enje koje dosti?e zadovoljavaju?e performanse, snagu, domet te modularnost. Prepoznajv?i potencijale ovog nadasve inovativnog i prespektivnog projekta pomo? realizaciji pru?ilo je i MINPO dodjelom bespovratne potpore u iznosu 400.000 kn.

Cilj ovog projekta je stvoriti preduvjete za globalnu ekspanziju inovativnog vi?enamjenskog baterijskog sustava ?to ?e ujedno pove?ati konkurentsku prednost elektri?nog superautomobila i bicikla na globalnom tr?i?tu. Uspjehom i ovog projekta poduze?e Rimac Automobili se jo? ja?e profilira na globalnom tr?i?tu, te poti?e eksponencijalni rast kroz izvoz inovativnih proizvoda.

Pored globalne komercijalizacije, inovacije i zapo?ljavanja kao najva?nijih dostignu?a provedbe ovog projekta, javlja se i dodana vrijednost u obliku direktnog ja?anja nacionalnog inovacijskog kapaciteta uslijed suradnje s doma?im tvrtkama. Gotovo sve komponente ?e biti proizvedene u Hrvatskoj u suradnji s mnogim dobavlja?ima ?to ?e pove?ati industrijsku proizvodnju komponenti sa visokom dodanom vrijedno??u i stvoriti izvozne potencijale. Zajedni?kim naporima, na?i dobavlja?i ?e imati priliku usvojiti znanja potrebna za rad unutar automobilske industrije, ?ime ova inovacija pokazuje me?usektorski u?inak te ja?a nacionalni inovacijski kapacitet.

Ovom prilikom se ?elimo zahvaliti MINPO koje je prepoznalo na?e inovacijske potencijale te nas podr?alo na putu osvajanja globalnog tr?i?ta. Nadamo se da ?e ovakvi pozitivni primjeri postati dio hrvatske svakodnevnice te nas u?initi jednom od poznatijih zemalja izvoznica elektri?nih automobila i high-tech komponenti.