Osniva? i izvr?ni direktor, g. Mate Rimac, ugostio je gospodina Andreja Plenkovi?a, premijera Vlade Republike Hrvatske, ministre i visoke Vladine du?nosnike u sjedi?tu Rimac Automobila u Svetoj Nedelji. Tom prigodom, g. Thomas Schemera, izvr?ni potpredsjednik odjela za proizvode, Hyundai Motor Group i gospodin Lutz Meschke, zamjenik predsjednika i ?lan Izvr?nog odbora, Porsche AG, pridru?ili su se raspravi kao dioni?ari Rimca kako bi podr?ali inicijativu.

Ovo je prvi put da je premijer Plenkovi? posjetio Rimac Automobili na radnom sastanku na kojem se razgovaralo o mogu?nostima razvoja nove automobilske industrije u Hrvatskoj.

Kada bi automobilska industrija bila zemlja, bila bi ?etvrto po veli?ini gospodarstvo na svijetu. Ukupne vrijednosti 4.060 milijardi USD u 2017. godini, nalazi se iznad Njema?ke u globalnom poretku. Globalna proizvodnja vozila i prije?eni kilometri stalno rastu i predvi?a se da ?e nastaviti rasti. Svaki od top 8 proizvo?a?a automobila ima ve?e prihode od hrvatskog BDP-a. Nadalje, industrija dobavlja?a automobila je od globalnog zna?aja, a 2015. samo ova industrija bila je ukupne veli?ine od 2.000 milijardi USD i iznosila je 147 milijardi USD ukupnih investicija, zapo?ljavaju?i 5 milijuna ljudi.

Automobilska industrija trenuta?no prolazi kroz zna?ajne promjene – prelazak na elektrificirana, povezana i autonomna vozila. Ti disruptivni trendovi brzo mijenjaju industriju, otvaraju?i nove prilike. Glavni proizvo?a?i i dobavlja?i automobila zna?ajno su pove?ali svoju potro?nju na istra?ivanje i razvoj u posljednjih 10 godina. Nadalje, svjetski proizvo?a?i automobila preusmjerili su svoju proizvodnju na zemlje Srednje i Isto?ne Europe iz zapadne Europe. Dobavlja?i automobilskih proizvo?a?a su slijedili, agresivno ula?u?i u zemlje Srednje i Isto?ne Europe, otvaraju?i proizvodne pogone, centre za inovacije i istra?ivanje i razvoj. Ta se promjena dogodila u dva glavna kruga ulaganja, u posljednjih 20 godina, a pitanje je mo?e li Hrvatska biti odredi?te za sljede?i val ulaganja u novu automobilsku industriju?

Pronalasci Rimac Automobila, temeljeni na detaljnoj studiji o budu?em razvoju industrije, trenutnom industrijskom iskustvu i mre?i, pokazuju da bi Hrvatska mogla imati velike koristi, kao i mnoge zemlje Srednje i Isto?ne Europe do sada.

Mate Rimac, osniva? i izvr?ni direktor Rimac Automobila:

?Osim ?to ?elimo da Rimac Automobili budu uspje?na pri?a, ?elimo na?a iskustva podijeliti da bi autoindustrija investirala u Hrvatsku. Dva vala ?irenja auto industrije u zemlje Srednje i Isto?ne Europe pokazala su se iznimno vrijedna za gospodarstva ovih zemalja. Sad kre?e novi val investicija i uslijed novih okolnosti, Hrvatska ima priliku postati idu?a destinacija nove auto industrije. Danas se dr?ave natje?u na otvorenom tr?i?tu, jednako kao i tvrtke. Da bi bili atraktivni za te proizvo?a?e, trebamo razviti komparativne prednosti u odnosu na druge zemlje. Mi ?elimo doprinijeti tome da investitore privu?emo u Hrvatsku, i na?a uloga je ukazati na potrebe i o?ekivanja autoindustrije, dok je na Vladi da odlu?i je li nova autoindustrija pravi smjer strate?kog razvoja Hrvatske i ako je, da oblikuje politike u smjeru privla?enja investicija.”

Andrej Plenkovi?, predsjednik Vlade Republike Hrvatske:

,,Ulaganja Porsche i Hyundai veliko su priznanje za Rimac Automobili. Nastavit ?emo intenzivno sura?ivati i podupirati primjere izvrsnosti kao ?to su Rimac Automobili, stvarati povoljno ozra?je i zajedni?ki vidjeti koji konkretniji potezi Vlade RH bi dali signal automobilskoj globalnoj industriji da je Hrvatska spremna za ozbiljne greenfield investicije koje ?e oja?ati industriju.”

Thomas Schemera, izvr?ni potpredsjednik odjela za proizvode Hyundai Motor Group:

"Ohrabreni smo podr?kom hrvatske Vlade na?em partnerstvu s Rimcem. I dalje ?emo ja?ati na?e strate?ko partnerstvo u razvoju visokih performansi EV i FCEV prototipa u svim markama Hyundai Motor Group."

Lutz Meschke, zamjenik predsjednika i ?lan Izvr?nog odbora, Porsche AG:

??Automobilskoj industriji u Hrvatskoj treba posvetiti jednaku pozornost kao i nogometu. To je zemlja puna potencijala, i puna vrlo obrazovanih mladih ljudi. Kao dio svojih napora za elektrifikaciju, Porsche je pro?le godine odlu?io sura?ivati ??s Rimcem koji je impresivno pokazao svoju vjerodostojnost u podru?ju elektromobilnosti. Kao dioni?ari, mi iz Porschea ?elimo u potpunosti podr?ati Rimac. Stoga smo upravo s Vladom razgovarali o mogu?nostima za Hrvatsku kao dr?avu u automobilskom sektoru. Podr?ka Vlade klju?na je za uspje?an razvoj. Zemlja sada ima priliku biti relevantna lokacija za automobilsku industriju na me?unarodnoj razini. “

S lijeva na desno:?Lutz Meschke, zamjenik predsjednika i ?lan Izvr?nog odbora, Porsche AG, Thomas Schemera, izvr?ni potpredsjednik odjela za proizvode Hyundai Motor Group,?Andrej Plenkovi?, predsjednik Vlade Republike Hrvatske,?Mate Rimac, osniva? i izvr?ni direktor Rimac Automobila;

Vi?e informacija na:
www.rogersmis.com?

Kontakt za medije:

Marta Longin

Marketing & Communications
Email: [email protected]?

(M) +385 91 3336 150?